Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

02-05-2022

Høring over udkast til bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om kommunal anvisningsret

Lejernes Landsorganisation (LLO) takker for at have fået ovennævnte forslag til bekendtgørelser i høring.

Forslagene indeholder primært tilpasninger af eksisterende bekendtgørelser således at de passer med den nye (sammenskrevne) lejelov og lov om boligforhold, som træder i kraft d. 1.7.2022.

LLO har ingen bemærkninger til de tekniske opdateringer. Vi skal i den forbindelse rose ministeriet for at vælge en teknisk høringsmetode, som fremhæver ændringerne i bekendtgørelserne. Dette har gjort processen enklere og hurtigere.

LLO vil dog gerne knytte nogle få bemærkninger til bekendtgørelsen om beboerrepræsentationer.

LLO´s høringssvar læses her

Ministeriets høringsnotat kan læses her

Læs mere…
13-09-2021

Høringssvar om parallelsamfund

Høringssvar til Udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om kommunal anvisningsret (Indførelse af forebyggelsesområder, ny terminologi, aftalt anvisningsret til private leje- mål, bytte og fremleje i udsatte boligområder m.v.) 

 Lejernes Landsorganisation (LLO), skal venligst takke for at have fået ovenstående lovforslag i høring. Vi skal beklage den sene fremsendelse af høringssvaret, men bemærke at fremsendelse af høringsmateriale til større lovændringer i sommerferieperioden (lovforslaget er fremsendt d. 7. juli), vanskeliggør høringsparternes mulighed for at inddrage relevante aktører internt i organisationen. 

Det fremsendte lovforslag er en udmøntning af ”Aftale mellem regeringen (S), V, DF, SF, KF og LA om Blandede boligområder – næste skridt i kampen mod parallelsamfund”. 

Læs mere…
30-06-2021

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger.

Lejernes Landsorganisation i Danmark (LLO) takker for at have fået lovforslaget i høring. 

Lovforslaget vil indføre en forsøgsordning, hvorefter indenrigs- og boligministeren ved bekendtgørelse kan fastsætte regler for, hvornår husleje-, anke- og beboerklagenævn kan undlade at opkræve betaling ved indbringelse af sager. 

Læs mere…
08-06-2021

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Lejernes Landsorganisation (LLO) takker for at have fået ovennævnte lovforslag i høring. 

Lovforslaget indeholder tre hovedelementer: 

1. Begrænsning i størrelsen af den forudbetalte leje 

2. Sanktion for utilbørlig disponering over depositum 

3. Opsigelsesadgang over for lejere, der misligholder fremlejeforhold. 

LLO kan støtte forslag 1-2, men har en række bekymringer ift. At udvide udlejers opsigelsesadgang (forslag 3) som vi derfor ikke kan støtte. 

Læs mere…
15-03-2021

Høringssvar til anden høring over udkast til lovforslag om ny lov om leje og ny lov om boligforhold (sammenskrivningen)

LLO skal venligst takke for at have fået sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven i fornyet høring, og for at have fået en forlængelse af fristen for høringssvar til d. 12. marts. 

LLO´s høringssvar kan læses her

Bilag: LLO Høringssvar sammenskrivning 18. september 2020

Bilag: LLO Høringssvar småhuse

Bilag: e-mail fra advokat Jakob Juul-Sandberg

 

Læs mere…
22-02-2021

Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Tidligere hårde ghettoområder, som er omfattet af en udviklingsplan).

LLO takker for at have fået lovforslaget i høring.

Vi må dog bemærke, at det er overraskende at høringsfristen er væsentligt kortere end normalt nemlig ca. to uger, fremsendt umiddelbart inden skolernes vinterferie. Dette er endvidere bemærkelsesværdigt, da lovforslaget ikke fremgår af regeringens lovprogram, ligesom det intet har med hastelovgivning som følge af COVID-19 at gøre. 

Læs mere…
22-02-2021

Høring over forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om leje af erhvervslokaler m.v.

LLO takker for at have fået ovennævnte lovforslag i høring. 

Lovforslaget indeholder to elementer: (1) Indførelse af hjemmel til at forlænge fristen for afholdelse af beboermøde i beboerrepræsentationer, og (2) en forlængelse af frist for aflæggelse af forbrugsregnskaber. 

LLO kan støtte begge forslag, og vi vil gerne knytte nogle bemærkninger til begge elementer. 

Læs mere…
29-10-2020

Vedr. Høring forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love.

Vi vil fokusere på forslagets del som omhandler ophøret af de offentlige ejendomsvurderinger af det som Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation kalder ”en reel afskaffelse af den offentlige vurdering” (Politiken d. 24. oktober 2020).

Læs mere…
07-10-2020

Høringssvar til ”Høring over udkast til regler om huslejeregulering for mindre ejendomme i regulerede kommuner”

Høringen angår sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven, hvor reglerne om huslejeregulering for mindre ejendomme i regulerede kommuner ved en fejl fra ministeriets side ikke var medtaget. 

Læs mere…
02-10-2020

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beboerrepræsentation

 Til Transport- og Boligministeriet 

Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K 

Sendt pr. e-mail til trm@trm.dk 

Deres J.nr. 2020-6875 

Vi skal venligst takke for at have fået ovennævnte bekendtgørelse i høring. 

Bekendtgørelsen ændrer den nuværende bekendtgørelse om beboerrepræsentation på to punkter: 

For det første forhøjes beløbet som kan opkræves til beboerrepræsentationens drift uden fuldmagt til 500 kr. pr. år. Dette er en udmøntning af den boligpolitiske aftale af 30. januar 2020 (populært kaldet Blackstone-indgrebet). 

For det andet indføjes en ny bestemmelse om tegningsretten, og bekendtgørelsens status som vedtægter præciseres. Dette sker som reaktion på forhøjede krav fra bankernes side, hvor flere banker har anset den nuværende bekendtgørelse som utilstrækkelig, og krævet at beboerrepræsentationerne selv udfærdiger vedtægter. 

 

Om forhøjelsen 

Til forhøjelsen af beløbet findes dette som en rimelig og fornuftig prioritering. Som det fremgår af ”Blackstone-aftalen”: 

Når beløbet, som beboerrepræsentationen kan opkræve, forhøjes, giver det bedre mulighed for, at beboerrepræsentationen kan indrette sig sådan, at den bedst muligt kan varetage lejernes interesser […]. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at stadigt mere pengestærke udlejere (fx kapitalfonde) har flere penge at bruge på advokater og juridisk bistand end lejerne har. 

Vi er glade for forhøjelsen, som kan bidrage til at udjævne den økonomiske forskel på lejer og udlejer, og som kan bidrage til en mere ligelig adgang til at søge juridisk bistand i tvister. 

Vi forventer ikke en fuldkommen udjævning af det juridiske styrkeforhold mellem lejer og udlejer med bestemmelsen, men som et vigtigt bidrag til dette. 

Beløbet kunne dog stadigvæk være højere, særligt da det jo trods alt er lejers egne penge, der er tale om. 

 

Om tegningsretten

Det foreslås at der indføjes et nyt stykke i bekendtgørelsen: 

§5 Stk. 3. Beboerrepræsentanterne tegner i forening beboerrepræsentationen udadtil. 

Vi vil opfordre til at færre end samtlige beboerrepræsentanter får mulighed for at tegne beboerrepræsentationen udadtil. 

Særligt i større beboerrepræsentationer med 5 eller 7 medlemmer kan dette blive problematisk. 

Enstemmighed kan risikere at føre til at obstruere udførelsen af beslutninger besluttet af et flertal, eller -lige så relevant- give problemer i tilfælde af beboerrepræsentantens pludselige fraflytning, sygdom eller andet fravær. 

Vi skal derfor foreslå, at det i stedet indføres, at ”et flertal af beboerrepræsentanterne” eller blot ”to beboerrepræsenter” får mulighed for at tegne foreningen udadtil. 

 

Om præciseringen af bekendtgørelsens status som vedtægter 

Vi har spurgt en af vores bankforbindelser om ændringen vil være tilstrækkelig til at opfylde hvidvaskloven, og dermed ikke kræve yderligere vedtægter eller andet fra beboerrepræsentationen. Dette blev bekræftet. 

Vi er naturligvis interesserede i at bekendtgørelsen virker i praksis, og vi håber således også, at Finanstilsynet (som høringspart) kan acceptere denne ændring, således at vores beboerrepræsentanter ikke længere mødes af vanskeligheder, når de henvender sig i banken. 

Vi skal venligst kvittere for, at ministeriet har indskrevet denne ændring, så det bliver nemmere at være beboerrepræsentant. 

Sammenfattende har de foreslåede ændringer LLO’s varme opbakning. 

 

Med venlig hilsen 

Lejernes Landsorganisation i Danmark 

Helene Toxværd 

Landsformand 

/Anders Svendsen 

Læs mere…
1 2 3 4 5 6 7 8  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser